Estás nun espazo comprometido cos dereitos dos seus usuarios e por razón, terás máxima transparencia e rigor sobre todo que necesitas saber sobre esta web.

Esta web cumpre rigorosamente coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais ( LOPDGDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE ou LSSI).

Os servizos e/ou produtos están dispoñibles só para as persoas xurídicas e as persoas que teñan 16 anos.

Identificador do responsable da web

Denominación social: ESCOLA INFANTIL CHIP – CHOP, S.C.G.

CIF/NIF: F70082987

Correo electrónico: chip_chop92@yahoo.es

Domicilio social: R /NAVEGANTES, Nº20-22, BAIXO – 15401 FERROL (A CORUÑA)

A súa actividade social é: Escola infantil

Número de Rexistro Entidades Prestadora de Servizos Sociais: E5047

Preocúpanche os teus datos persoais?

Ler “Política de Protección de Datos e Privacidade”.

Compromisos e obrigacións dos usuarios

O usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con ESCOLA INFANTIL CHIP – CHOP, S.C.G. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos desta web, prohíbese:

  • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa miña autorización como lexítimo titular.
  • Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou do meu como lexítimo titular.
  • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización da web chipychop.es o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de ESCOLA INFANTIL CHIP – CHOP, S.C.G. ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o portal chipychop.es ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización da web.

Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto chipychop.es non pode garantir a inexistencia de malware ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que poño todos os medios necesarios e as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

Medidas de seguridade

Os datos persoais comunicados polo usuario a ESCOLA INFANTIL CHIP – CHOP, S.C.G. poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a ESCOLA INFANTIL CHIP – CHOP, S.C.G., asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

A comunicación entre os usuarios e chipychop.es utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos a https, por tanto, garanto as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios estea garantida.

Plataforma de resolución de conflitos

Poñemos tamén ao dispor dos usuarios a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Exclusión de garantías e responsable

ESCOLA INFANTIL CHIP – CHOP, S.C.G. non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

  • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web, ou dos seus servizos e contidos.
  • A existencia de malware, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
  • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal.
  • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos ao dispor dos usuarios no sitio web.
  • O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puidesen dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

Lei aplicable e xurisdición

Con carácter xeral as relacións entre ESCOLA INFANTIL CHIP – CHOP, S.C.G. cos usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais de Ferrol – A Coruña. No caso de que calquera usuario tivese algunha dúbida acerca destas Condicións legais ou calquera comentario sobre o portal chipychop.es, por favor diríxase a chip_chop92@yahoo.es.